惆怅诗十二首拼音版

作者:王涣 朝代:唐朝
惆怅诗十二首原文
八蚕薄絮鸳鸯绮,半夜佳期并枕眠。
钟动红娘唤归去,对人匀泪拾金钿。
李夫人病已经秋,汉武看来不举头。
得所浓华销歇尽,楚魂湘血一生休。
谢家池馆花笼月,萧寺房廊竹飐风。
夜半酒醒凭槛立,所思多在别离中。
隋师战舰欲亡陈,国破应难保此身。
诀别徐郎泪如雨,镜鸾分后属何人。
七夕琼筵随事陈,兼花连蒂共伤神。
蜀王殿里三更月,不见骊山私语人。
夜寒春病不胜怀,玉瘦花啼万事乖。
薄幸檀郎断芳信,惊嗟犹梦合欢鞋。
呜咽离声管吹秋,妾身今日为君休。
齐奴不说平生事,忍看花枝谢玉楼。
青丝一绺堕云鬟,金剪刀鸣不忍看。
持谢君王寄幽怨,可能从此住人间。
陈宫兴废事难期,三阁空馀绿草基。
狎客沦亡丽华死,他年江令独来时。
晨肇重来路已迷,碧桃花谢武陵溪。
仙山目断无寻处,流水潺湲日渐西。
少卿降北子卿还,朔野离觞惨别颜。
却到茂陵唯一恸,节毛零落鬓毛斑。
梦里分明入汉宫,觉来灯背锦屏空。
紫台月落关山晓,肠断君恩信画工。
惆怅诗十二首拼音版
bā cán báo xù yuān yāng qǐ ,bàn yè jiā qī bìng zhěn mián 。
zhōng dòng hóng niáng huàn guī qù ,duì rén yún lèi shí jīn diàn 。
lǐ fū rén bìng yǐ jīng qiū ,hàn wǔ kàn lái bú jǔ tóu 。
dé suǒ nóng huá xiāo xiē jìn ,chǔ hún xiāng xuè yī shēng xiū 。
xiè jiā chí guǎn huā lóng yuè ,xiāo sì fáng láng zhú zhǎn fēng 。
yè bàn jiǔ xǐng píng kǎn lì ,suǒ sī duō zài bié lí zhōng 。
suí shī zhàn jiàn yù wáng chén ,guó pò yīng nán bǎo cǐ shēn 。
jué bié xú láng lèi rú yǔ ,jìng luán fèn hòu shǔ hé rén 。
qī xī qióng yàn suí shì chén ,jiān huā lián dì gòng shāng shén 。
shǔ wáng diàn lǐ sān gèng yuè ,bú jiàn lí shān sī yǔ rén 。
yè hán chūn bìng bú shèng huái ,yù shòu huā tí wàn shì guāi 。
báo xìng tán láng duàn fāng xìn ,jīng jiē yóu mèng hé huān xié 。
wū yān lí shēng guǎn chuī qiū ,qiè shēn jīn rì wéi jun1 xiū 。
qí nú bú shuō píng shēng shì ,rěn kàn huā zhī xiè yù lóu 。
qīng sī yī liǔ duò yún huán ,jīn jiǎn dāo míng bú rěn kàn 。
chí xiè jun1 wáng jì yōu yuàn ,kě néng cóng cǐ zhù rén jiān 。
chén gōng xìng fèi shì nán qī ,sān gé kōng yú lǜ cǎo jī 。
xiá kè lún wáng lì huá sǐ ,tā nián jiāng lìng dú lái shí 。
chén zhào zhòng lái lù yǐ mí ,bì táo huā xiè wǔ líng xī 。
xiān shān mù duàn wú xún chù ,liú shuǐ chán yuán rì jiàn xī 。
shǎo qīng jiàng běi zǐ qīng hái ,shuò yě lí shāng cǎn bié yán 。
què dào mào líng wéi yī tòng ,jiē máo líng luò bìn máo bān 。
mèng lǐ fèn míng rù hàn gōng ,jiào lái dēng bèi jǐn píng kōng 。
zǐ tái yuè luò guān shān xiǎo ,cháng duàn jun1 ēn xìn huà gōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

王涣的诗

《上裴侍郎》 《惆怅诗十二首》

王涣简介

辞赋精选

本文提供惆怅诗十二首原文,惆怅诗十二首翻译,惆怅诗十二首赏析,惆怅诗十二首拼音版,王涣简介