观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)拼音版

作者:法轮 朝代:唐朝
观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)原文
紫台宵漏竭,青门曙鼓通。轻霞照复道,徐吹转相风。
玉鸾光万骑,金舆郁五戎。鸣笳犹度阙,清跸尚喧宫。
云旗乱陌紫,羽旆杂尘红。百城归北丽,两汉久惭雄。
吾曹陋薄技,馀庆洽微躬。平源已起洛,印手亦还丰。
得奉衣冠盛,仍观书轨同。犹言待封告,未忍向华嵩。
观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)拼音版
zǐ tái xiāo lòu jié ,qīng mén shǔ gǔ tōng 。qīng xiá zhào fù dào ,xú chuī zhuǎn xiàng fēng 。
yù luán guāng wàn qí ,jīn yú yù wǔ róng 。míng jiā yóu dù què ,qīng bì shàng xuān gōng 。
yún qí luàn mò zǐ ,yǔ pèi zá chén hóng 。bǎi chéng guī běi lì ,liǎng hàn jiǔ cán xióng 。
wú cáo lòu báo jì ,yú qìng qià wēi gōng 。píng yuán yǐ qǐ luò ,yìn shǒu yì hái fēng 。
dé fèng yī guàn shèng ,réng guān shū guǐ tóng 。yóu yán dài fēng gào ,wèi rěn xiàng huá sōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

法轮的诗

《观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)》

法轮简介

辞赋精选

本文提供观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)原文,观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)翻译,观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)赏析,观大驾出叙事寄怀(见《文苑英华》)拼音版,法轮简介